REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.hurtowniaopalu.pl/

prowadzonego przez Bartosza Gdulę pod firmą Bartosz Gdula Hurtownia
Opału "Bartosz"


§ 1

[Definicje]


Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:

 1. Cenie - rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym .

 2. Kliencie - rozumie się przez to Konsumenta lub inną osobę fizyczną posiadającą pełną
  lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która dokonała Zamówienia lub zawarła Umowę.

 3. Konsumencie - rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
  ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.

 4. Kodeksie Cywilnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).

 5. Koszcie dostarczenia - rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
  do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.

 6. Przedsiębiorstwie Transportowym - rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
  w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.

 7. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod adresem http://www.hurtowniaopalu.pl serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

 9. Sprzedawcy - rozumie się przez to Bartosza Gdulę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Gdula Hurtownia Opału "Bartosz" z siedzibą w Sosnowcu, pod adresem: ul. Niecała 17, 41-215 Sosnowiec, REGON: 273781224, NIP: 6442805442.

 10. Zamówieniu - rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

 11. Towarze - rozumie się przez to rzecz ruchomą, wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.

 12. Usłudze - rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę, polegające na odpłatnym dostarczeniu Towaru, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 13. Umowie - rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 15. Indywidualnym Profilu Klienta - rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.


§ 2

[Postanowienia ogólne]


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:

      - telefoniczną: 500-806-350 lub (32) 413-60-05;

      - poczty elektronicznej: hurtowniaopalu@onet.pl;

      - pocztową: Bartosz Gdula Hurtownia Opału "Bartosz", ul. Niecała 17, 41-215 Sosnowiec.

4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.§ 3 

[Rejestracja]


 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.hurtowniaopalu.pl/sklep/rejestracja (dalej: formularz rejestracyjny) podając co najmniej następujące informacje:

  1. imię i nazwisko,

  2. login i hasło,

  3. adres poczty elektronicznej (e-mail),

  4. adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica),

  5. województwo.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w Sklepie Internetowym.

 2. Klient może dokonać zmiany  podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres e-mail hurtowniaopalu@onet.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.


§ 4

[Składanie zamówienia]


 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:

  1. Klienci  zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,

  2. Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta.

 1. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia Towaru, wybranie Usługi, wybranie rodzaju płatności oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 2. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka, wybranie Usługi, podanie danych kontaktowych, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 3. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do ustalenia przez Sprzedawcę, czy w Cenie należy uwzględnić podatek akcyzowy.

 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.

 5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.

 6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.

 7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.§ 5

[Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]


 1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu.

 2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 3. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem telefonu dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 informując o chęci złożenia Zamówienia za pomocą telefonu. Klient w trakcie rozmowy telefonicznej zobowiązany jest podać adres e-mail, na który Sprzedawca prześle formularz o którym mowa w ust. 4 poniżej.

 4. Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 2 lub 3, udostępni Klientowi formularz zamówienia i instrukcję wypełnienia formularza. Do udostępnienia formularza zamówienia i instrukcji wypełnienia formularza dojdzie w drodze wiadomości skierowanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, z którego Sprzedawca otrzymał wiadomość lub który został podany w trakcie rozmowy telefonicznej. W wiadomości tej Sprzedawca zawrze sformułowanie "Informuję, że złożenie zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niej dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty". Instrukcja wypełnienia formularza dostępna w Sklepie Internetowym może wskazywać elementy formularza, których podanie jest konieczne dla złożenia Zamówienia i elementy dodatkowe, których niepodanie nie wpływa na skuteczność złożenia Zamówienia.

 5. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 zawierającej formularz zamówienia wypełniony w sposób zgodny z instrukcją wypełnienia formularza. Formularz zamówienia powinien być wypełniony w całości, chyba że Sprzedawca przewidzi elementy dodatkowe, których niepodanie nie wpływa na skuteczność złożenia Zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.

 7. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.

 8. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.§ 6

[Wydanie Towaru]


 1. Wydanie Towaru następuje poprzez osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem: ul. Niecała 17, 41-215 Sosnowiec.

 2. W przypadku niektórych Towarów możliwe jest wydanie Towaru Klientowi za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas możliwość taka wskazana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 3. Klient może również zamówić usługę dostawy przez Sprzedawcę Towaru (Usługa).

 4. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1, 2 i 3, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2 albo 3 Klient podaje w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.

 5. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.

 6. Koszt wydania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, uzyskanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 7. Koszt wydania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego wynosi 110 zł bez limitu kilometrów za każdą dostawę.

 8. Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.

 9. Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od Klienta wynagrodzenie za Usługę w wysokości:

      - od 1 tony do 4 ton Towaru 2 zł za każdy kilometr liczony w obie strony pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Klienta.

      - od 5 do 12 ton Towary 3,20 zł za każdy kilometr liczony w obie strony pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Klienta.

      - od 13 do 24 ton Towaru 3,50 zł za każdy kilometr liczony w obie strony pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Klienta.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co do terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną oraz przybliżoną godzinę, w której ma dojść do dostarczenia.

 2. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności siły wyższej, które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu lub rozładunku Towaru.

 4. Klient, któremu przysługuje zwolnienie od podatku akcyzowego w trakcie odbioru Towaru zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający dostarczenie Towaru. Dokument ten jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. W przypadku niepodpisania dokumentu dostarczenia Towaru dojdzie do naliczenia podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś jeżeli podatek akcyzowy nie był uwzględniony w Cenie, to po stronie Klienta powstaje obowiązek jego zapłaty na rzecz Sprzedawcy.


§ 7 [Płatności]


 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

 2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Usługi.

 3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.

 6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:

  1. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy

  2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta.

 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a Sprzedawca poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność.

 8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.


§ 8

[Odstąpienie od umowy]


 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych w informacji, o której mowa w ust. 2.

 2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Jeżeli Towar dostarczono Klientowi do miejsca, które było jego miejscem zamieszkania w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:

      a) Klientowi niebędącemu Konsumentem,

     b) w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę dostarczenia Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę.

9. W nawiązaniu do ust. 8 lit. b Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.

10.W okresie jesienno zimowym oraz opadów deszczu węgiel może być mokry i zamiałowany, powoduje to jego niższą tęmperaturę spalania oraz zwiększoną ilość popiołu - nie uwzględnia się reklamacji ze względu na to.

§ 9

[Procedura reklamacji]


 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).

 4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Bartosz Gdula Hurtownia Opału "Bartosz" z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niecała 17, 41-215 Sosnowiec, za pośrednictwem poczty e-mail na adres hurtowniaopalu@onet.pl lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.

§ 10

[Sposoby polubownego załatwiania sporów]


   1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeni roszczeń.

   2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

   3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.

   4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq596

§ 11

[Postanowienia końcowe]


 1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.

 2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.

 4. Załącznikami do Regulaminu są:

    a) Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

     b) Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


Data opublikowania regulaminu: 25.12.2014


załącznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA
Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

- umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy!

załącznik nr 2

wzór formularza odstąpienia od umowy

Pan Bartosz Gdula

- prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Gdula Hurtownia Opału "Bartosz" z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niecała 17, 41-215 Sosnowiec


Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

________________________________________________________________________ (tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których odstępują Państwo od umowy)


Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________


numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________


Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________


Adres konsumenta: __________________________Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________Data: _______________________________Koszyk

Wróć do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

Pomożemy Ci to znaleźć! :)

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto